Upadłość konsumencka: co to jest plan spłaty wierzycieli?

Upadłość konsumencka, po nowelizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, za cel nadrzędny uznaje oddłużenie upadłego, jeśli sąd uzna, że osoba ta nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań. Dopiero na drugim miejscu jest ewentualne zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Powyższe założenia generują określone konsekwencje. Otóż na zakończenie postępowania upadłościowego, po spieniężeniu całości majątku upadłego przez syndyka, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości (uwaga: jeśli wnioskodawca nie posiada żadnego majątku, w żaden sposób nie ogranicza to uzyskania statusu upadłego!), sąd ustala plan spłaty wierzycieli.

Co kryje się za pojęciem „plan spłaty wierzycieli”? Otóż zakłada się, że przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet pozostałych zobowiązań – czyli tych, które nie zostały spłacone poprzez sprzedaż majątku przez syndyka – określoną kwotę. Kwota ta, z założenia niezmienna podczas całego okresu spłaty, będzie w ustalony przez sąd sposób przekazywana wierzycielom. Przy określeniu jaką kwotę będzie musiał upadły wnosić co miesiąc na poczet planu spłaty wierzycieli, sąd będzie brał pod uwagę przede wszystkim przyszłe dochody uzyskiwane przez upadłego (lub realne dochody jakie może według sądu uzyskiwać dana osoba) oraz jego koszty utrzymania. Bez znaczenia jest tu łączna wysokość zobowiązań upadłego.

Powyższe rodzi bardzo korzystne konsekwencje dla upadłego. Załóżmy, że osoba ta jest pracownikiem „budżetówki”, zarabia 2 tys. zł netto oraz ma jedno dziecko na utrzymaniu. Sąd może uznać, że koszty, które ponosi ta osoba na utrzymanie wynoszą miesięcznie np. 1 900 zł. Wtedy w planie spłaty wierzycieli będzie kwota określona na poziomie nie wyższym od 100 zł miesięcznie, a okres spłaty wcale nie musi wynosić 36 miesięcy. Zdarzają się przypadki, kiedy naszemu klientowi ustalono plan spłaty wierzycieli na okres np. 24 miesięcy. Po prawidłowym wywiązywaniu się przez upadłego z obowiązku spłaty tej kwoty (czyli np. 100 zł przez 24 miesiące), wszystkie pozostałe długi tej osoby zostają w całości umorzone!

A co się stanie, jeśli upadły zmieni pracę lub awansuje i będzie zarabiać znacznie więcej? Na przykład 10 tys. zł miesięcznie? W takiej sytuacji plan spłaty wierzycieli nie ulega zmianie. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 roku (nowelizacja dotycząca upadłości konsumenckiej) jest to zapisane w sposób jednoznaczny. Nie zmienia się planu spłaty wierzycieli, jeśli poprawa sytuacji majątkowej upadłego nastąpiła w wyniku (dalej – cytuję fragment ustawy):

„zwiększenia się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej”

I na koniec jeszcze jeden bardzo korzystny dla upadłych zapis ustawy po nowelizacji:

„Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli”

Tłumacząc powyższe na język polski: wszystkie długi upadłego mogą zostać umorzone, także w sytuacji, kiedy „wisimy” wierzycielom kilka milionów złotych!

I kto mi powie, że to nie jest SUPER USTAWA!